Opcje wydziałowe

Lektorat języka katalońskiego

Images of War in the Yugoslav and Post-Yugoslav Cultures. Historiography, Literature, Arts.

dr hab. Maciej Czerwiński

The main goal of the course is to familiarize students with modes of representation and interpretation of wars in the Yugoslav and Post-Yugoslav cultures and cultural memories, to point out and critically analyze narratives and social meanings triggered by them (both within the totalitarian culture and art, including the Fascist and Communist war propaganda, as well as within democratic environments).

The lecture will present a variety of genres, media and modalities in which most crucial images have emerged and ways in which they have intertwined and interacted over the course of history, from 1918 to the present (Monarchist Yugoslavia, Communist Yugoslavia and independent states). The development of re-interpretations of wars, including the Holocaust on the Yugoslav soil, will be shown. Various imageries will be taken into consideration: national historiographies, literature (poetry and prose narrative), arts (film, sculpture, painting, historical museums), and their contested visions (affirmative/apologetic vs. disapproving/negative, nuanced, multidimensional, etc).

More details - USOSweb

Językoznawstwo korpusowe

Opcja: Językoznawstwo korpusowe

Prowadzący: dr hab. Rafał Górski

Czas i miejsce: sala 403 Paderevianum B środa godz. 11.30-13.00

Korpusy językowe, czyli duże, zdygitalizowane zbiory tekstów przeszukiwane za pomocą odpowiednich programów komputerowych stają się coraz istotniejszym źródłem danych językoznawczych.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w językoznawstwie korpusowym. Nie chodzi tu o konkretną szkołę językoznawczą, ale raczej technikę pozyskiwania i interpretacji danych językowych. Ubocznym, acz również istotnym celem tego kursu jest umożliwienie uczestnikom zdobycia pewnego rodzaju „kultury komputerowej”, umiejętności stosowania komputera poza standardowymi użyciami dnia codziennego. Kurs będzie miał charakter praktyczny, będzie się odbywał w laboratorium komputerowym. Nie przewidujemy nauki programowania.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

  • wprowadzenia w obsługę programów wyszukujących dane z korpusu
  • leksykologia: analiza konkordancji (wystąpień danego słowa wraz z najbliższym kontekstem) oraz wyszukiwanie kolokacji (typowych połączeń wyrazów)
  • zastosowania korpusów w badaniu gramatyki
  • korpusy równoległe (tj, składające się z tekstów źródłowych i ich tłumaczeń) - zastosowanie w przekładoznawstwie i językoznawstwie porównawczym
  • stylometria - badanie statystycznych właściwości słownictwa i gramatyki tekstów, które pozwala ocenić ich podobieństwo bądź odmienność (np. różnice pomiędzy tekstami literackimi i użytkowymi, tłumaczonymi i nietłumaczonymi)
  • tworzenie własnych korpusów

Będziemy pracowali z korpusami języka polskiego, co pozwoli opanować technikę pracy z tym narzędziem. W miarę zainteresowania i możliwości uczestnicy będą mogli pracować w trakcie kursu z korpusami języków, które są przedmiotem studiów uczestników kursu (np. brytyjski BNC, niemiecki DWDS, włoski CORIS/CODIS itd.)