Normy redakcyjne

Propozycje tekstów prosimy przesyłać na adres redakcji studia.iberystyczne@gmail.com w postaci załącznika do listu e-mailowego. 

Czcionka:

Times New Roman

Rozmiar:

 • tytuł (wyśrodkowany) – 14 pkt. pogrubiony
 • imię i nazwisko autora (wyrównanie do prawej)  – 12 pkt.
 • afiliacja – 12 pkt.
 • adres poczty elektronicznej – 12 pkt.
 • tekst główny – 12 pkt.
 • cytaty dłuższe niż trzy linijki – 10 pkt.
 • przypisy, bibliografia, streszczenie – 10 pkt.

Format tekstu:

MS Word, układ strony standardowy, interlinia 1,5. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami.

Układ tekstu:

Tytuł - imię i nazwisko autora – afiliacja – adres e-mail – streszczenie – słowa kluczowe (5) – tekst główny (z przypisami) – bibliografia.

Cytaty:

 • krótkie cytaty (do trzech linijek), w tym pojedyncze wyrazy: w cudzysłowie;
 • cytaty dłuższe niż trzy linijki: bez cudzysłowu, wcięcia z obu stron 1,5 cm, rozmiar czcionki 10 pkt.

Zapis tytułów:

 • tytuły osobnych publikacji (książek, czasopism, itp.) kursywą, np. Historia de la lengua española;
 • tytuły części publikacji (artykułów, rozdziałów, itp.) ujęte w cudzysłów.

Przypisy:

 • przypisy w tekście: (nazwisko, rok: strona), np. (Frazer, 2003: 349);
 • kolejnych autorów oddzielamy przecinkiem. Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, to po pierwszym piszemy [et al.];
 • przypisy na dole strony mają formę komentarza i nie zawierają informacji bibliograficznych;
 • każdy przypis należy kończyć kropką.

Zapis bibliograficzny:

 • pozycje bibliograficzne są wymienione w porządku alfabetycznym;
 • informacja bibliograficzna obejmuje: nazwisko autora oraz inicjał imienia (oraz „red./eds.", gdy chodzi o redaktora książki), rok wydania, tytuł, miejsce wydania i wydawnictwo, np.

Książka jednego autora:
LAPESA, R. (1980), Historia de la lengua española, Gredos, Madrid.
LANGACKER, R. W. (1990), Concept, image and symbol. The cognitive basis of grammar, Mouton De Gruyter, Berlin-New York.

Praca zbiorowa:
BOSQUE, I., DEMONTE, V. (eds.) (1999), Gramática Descriptiva de la Lengua Española, Espasa Calpe, Madrid.

Artykuł w pracy zbiorowej:
GUENTHNER, F. (1977), “Remarks on the Present Perfect in English” en: Rohrer, C. (ed.), On the logical Analysis of Tense and Aspect, Gunter Narr Verlag, Tübingen, pp. 83-98.

Artykuł w czasopiśmie:
CREGO GARCÍA, M. V. (1993), “Espacio y deixis en los verbos de movimiento”, Analecta Malacitana, 16, Málaga, pp. 321-341.

Źródła internetowe:
LÓPEZ VÁZQUEZ, A. R., “Álvaro Cunqueiro, o la teatralización del espacio”, [on-line] http://cvc.cervantes.es/ACTCULT/cunqueiro/quehacer/teatro_01.htm - 7.12.2016.

Streszczenie:

(do 300 słów) w języku artykułu oraz angielskim, również z podaniem tytułu w języku streszczenia.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w otrzymanych tekstach koniecznych zmian i skrótów.

ISSN 2082-8594
e-ISSN 2391-7636
Punkty MNiSzW: 10 Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.