Warunki zaliczania przedmiotów na uczelniach zagranicznych

Warunki zaliczania przedmiotów na uczelniach zagranicznych w ramach wyjazdów stypendialnych

  1. Decyzja o zaliczeniu przedmiotów zrealizowanych na uczelni zagranicznej należy do promotora/opiekuna.
  2. Na minimum dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem, należy złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich deklarację realizowanych przedmiotów. W sporządzonym wykazie zajęć należy uwzględnić adekwatność punktacji ECTS.
  3. Oceny w USOS będą wpisywane z poziomu sekretariatu, w oparciu o złożone przez doktoranta dokumenty potwierdzające zrealizowanie zajęć i uzyskanie zaliczeń – dokumenty powinny być opatrzone podpisem promotora/opiekuna.