Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doctoral programmes of study

Web Content Display Web Content Display

Studia doktoranckie - rekrutacja

Rekrutacja na studia prowadzona jest elektronicznie za pośrednictwem serwisu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów - ERK. Szczegółowe informacje o kryteriach rekrutacyjnych i pełna lista wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl/studia/3725/1/s Informacje o rekrutacji na studia III stopnia: www.rekrutacja.uj.edu.pl/studia-iii-stopnia

Odpowiedzi na często zadawane pytania

1) Ostateczny termin dostarczania dokumentów: 06.09.2017 r.
Termin potwierdzania rejestracji obowiązuje sekretarza rekrutacyjnego.

2) Składanie dokumentów.

Dokumenty można składać osobiście w godzinach pracy sekretariatu (Kolegium Śląskie, al. Mickiewicza 3, p. 204-205) lub przesyłać pocztą na adres:
Wydział Filologiczny
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków

Sugerujemy składanie dokumentów osobiście. Pracownik sekretariatu sprawdzi dostarczone dokumenty i wskaże ewentualne braki.

Prosimy o składanie dokumentów w białej teczce opisanej następująco:
(w lewym górnym rogu) Imię i nazwisko kandydata, adres email, numer telefonu,
(w prawym górnym rogu) Symbol specjalizacji (L = literaturoznawstwo, J = językoznawstwo), 
(w prawym dolnym rogu) Imię i nazwisko opiekuna naukowego, jednostka macierzysta (opiekuna)

3) Opiekun naukowy.

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową - wzór oświadczenia RTF/PDF.

UWAGA! Jeśli opiekun naukowy nie jest pracownikiem Wydziału Filologicznego, wymagana jest zgoda Rady Wydziału Filologicznego. Kandydaci zobowiązani są złożyć wniosek do Rady Wydziału Filologicznego o wyrażenie zgody na objęcie opieką naukową przez osobę niebędącą pracownikiem wydziału w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, z uwzględnieniem harmonogramu organizacji naboru na I rok studiów trzeciego stopnia oraz kalendarza posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego. Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego znajdują się na stronie internetowej Wydziału.
Wniosek do Rady Wydziału Filologicznego powinien być złożony najpóźniej do 20 czerwca. Wrześniowe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się już po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

UWAGA! Wzór opinii opiekuna naukowego o kandydacie (DOC lub PDF)

4) Dyplom magisterski (wymagana kserokopia).

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na kierunkach: filologia dowolnej specjalności lub inne kierunki w zakresie nauk humanistycznych.

Jeśli w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu magisterskiego, należy przedstawić wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz oceną na dyplomie.

5) Średnia ocen.

Wymagane jest  zaświadczenie o średniej ze studiów wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona.

UWAGA! Od absolwentów studiów drugiego stopnia wymagane jest także zaświadczenie o średniej z ukończonych studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci studiów drugiego stopnia, którzy nie dostarczą zaświadczenia o średniej ze studiów pierwszego stopnia, otrzymają w tej kategorii 0 pkt.

Potwierdzeniem średniej ocen ze studiów może być wydany przez uczelnię suplement do dyplomu, o ile zawiera wymagane informacje (średnia ze studiów i skala ocen).

6) Języki obce.

Zaświadczenia potwierdzające znajomość języków obcych:

  1. dyplom ukończenia studiów filologicznych w dziedzinie filologii obcych;
  2. certyfikaty zgodne z wykazem wymienionym w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016 poz. 1586);
  3. ukończenie szkoły średniej, w której językiem wykładowym był język inny niż polski - świadectwo maturalne;
  4. ocena z lektoratu języka obcego na innych kierunkach - dokument wydany przez instytut potwierdzający oceny z egzaminów z języków obcych na studiach.

7) Lista osiągnięć.

Prosimy o przedstawienie swoich osiągnięć w następującej postaci - formularz do pobrania RTF/PDF